Set as homepage Welcome to ICE - Merger & Acquisition Vietnam. Many investment calling projects are waiting for you in Vietnam. Please REGISTER to be submitted and easily contacted  with project developers. THAT ALL NOW FREE.    www.ice.com.vn      www.ma-vietnam.com        www.vni-connection.com              SUCCESS PROMOTION - COMPANY VALUE ENHANCEMENT
Categories
Statistic
0 Total products
Visitors
Product view times
01.01.1970 Register date
Advertisings Trademark » Detail (View: 3014)

Logo:
Enterprise’s name: Emart
Registration method: Vietnamese enterprises
Address: 1 A Nguyễn Ảnh Thủ
City/Capital: Tp HCM
Country: Viet Nam
Full name of Director/ Enterprise owner : Lê Văn Hóa
Phone: 0908406869
Email: tiendat.emart@gmail.com
Website: http://www.emart.net (1089 clicks)
Brief of enterprise:
Chúng tôi xin bày tỏ sự quan tâm của chúng tôi đối với đầu tư trong tương lai của Việt Nam. Chúng tôi có khả năng nhiều hơn $ 50 tỷ (USD) để đầu tư vào các ngành công nghiệp sau: 1) nhà máy điện: Truyền tải điện, khí đốt Cogen, điện gió, thuỷ điện. 2) Dầu khí truyền đường ống, thiết bị chế biến, Khoan & Exploration, lọc dầu, hóa dầu thực vật. 3) Cây Ethanol: tập trung vào công nghệ phát thải thấp. 4) Cây dược phẩm 5) Các bệnh viện 6) Bất động sản: Khách sạn, Condos, và ngôi nhà. 7) Giải trí: Khu Du lịch, Khách sạn, Trung tâm Gaming, và Sân Gôn. 8) Truyền thông. 9) Khai thác & Khoáng sản 10) Thực phẩm & Đồ uống 11) Quản lý chất thải Năng lượng & tái tạo 12) Sản xuất chung bao gồm cả thiết bị Hi-tech. Cần phải bao gồm các kế hoạch kinh doanh và dự kiến sẽ bắt đầu và kết thúc ngày, Tổng vốn đầu tư Giá trị (TIV) bằng USD, chủ đầu tư, thiết kế, kỹ thuật, hoặc Kiến trúc, Công nghệ đề xuất, và một phạm vi rõ ràng của công việc. Tóm tắt: Ai (Chủ đầu tư)? Khi (Schedule)? Bao nhiêu (Budget)? Tại sao (Kinh tế)? Tham gia (Scope) là gì? Gửi không muộn hơn ngày 01 tháng 1, năm 2016. Chúng tôi cần phải bắt đầu lập kế hoạch cho phân bổ ngân sách ngay lập tức. Tôi sẽ được ở Việt Nam bắt đầu từ ngày 07 tháng 1 đến tháng 31, nếu bạn có thể gửi cho tôi danh sách các dự án ưu tiên, tôi có thể làm việc ngay lập tức với bạn càng sớm càng tốt. Kinh phí được giới hạn vào các ưu tiên, vì vậy hãy nhanh trả lời của bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn. We would like to express our interest for future investment of Vietnam. We are capable of more than $50 Billion (USD) for investment in the following industries: 1) Power Plants: Power Transmission, Gas-Fired Cogen, Wind Power, Hydro Power. 2) Oil & Gas Transmission Pipeline, Processing Facilities, Drilling & Exploration, Refinery, Petrochemical Plants. 3) Ethanol Plants: focus on low emission technology. 4) Pharmaceutical Plants 5) Hospitals 6) Real Estates: Hotels, Condos, and Homes. 7) Entertainment: Resorts, Hotels, Gaming Centers, and Golf Courses. 8) Communications. 9) Mining & Mineral 10) Food & Beverages 11) Waste Management & Renewable Energy 12) General Manufacturing including Hi-tech Facilities. Need to include business plans and expected start and finish date, Total Investment Value (TiV) in USD, Owner, Designer, Engineering, or Architecture, Technology proposed, and a clear scope of work. Summary: Who (Owner)? When (Schedule)? How Much (Budget)? Why (Economics)? What is involved (Scope)? Send no later than January 1, 2016. We need to start planning for budget distribution immediately. I will be in Vietnam starting on January 7 till January 31, if you can forward me the list of projects in priorities, I can immediate work with you as early as possible. Funds are limited on priorities, therefore please expedite your reply ASAP. Thank you.
Showroom

Access Number: 017577504
Guest: 57
User: 29
Copyright 2007  by ICE- International Investment Connection and Enterprises Trading JSC
Office: Room 610, Heitower - No.1 Nguy Nhu Kon Tum Street, Thanh Xuan Distrist, Hanoi City, Vietnam ; Tel/Fax: +84-4-6675 8665; Email: contact@ice.com.vn